Szybki kontakt

Dzięki formularzowi kontaktowemu, możesz przesłać nam pytanie, na które bezwłocznie odpowiemy.

 
Diagnoza funkcjonalnaDiagnoza funkcjonalna


Diagnoza funkcjonalna ma na celu ustalenie poziomu funkcjonowania dziecka w odniesieniu do wieku rozwojowego.

Diagnoza funkcjonalna prowadzona w Centrum Terapii Synergis składa się z następujących etapów:

 1. Pierwszym z nich jest spotkanie z rodzicami i przeprowadzenie z nimi wywiadu na temat dziecka. Podczas rozmowy, przeprowadzanej z obojgiem rodziców zadajemy pytania dotyczące dotychczasowego rozwoju dziecka – interesuje nas m.in rozwój motoryczny, rozwój w zakresie mowy i komunikacji oraz społeczny, w tym zabawy. Spotkanie, na którym przeprowadzany jest wywiad odbywa się pod nieobecność dziecka. Rodzice dostarczają dokumentację medyczną, diagnozy i opinie.

2. Na kolejnym spotkaniu przeprowadzana jest obserwacja dziecka, w czasie której przeprowadzamy  próby pod kątem kryteriów diagnostycznych wybranego zaburzenia rozwoju. Jeśli dziecko nawiązuje współpracę z terapeutą, możliwe jest także przeprowadzenie badania PEP-R czy Skalą gotowości szkolnej. Na obserwację i badanie przeznaczamy od jednego do trzech spotkań.

 3. Po podsumowaniu danych z wywiadu, dokumentacji obserwacji i badania, sporządzamy diagnozę funkcjonalną, zawierająca podsumowanie mocnych stron oraz aktualnych trudności dziecka. Specjalista sporządza opinię, stanowiącą podstawę do napisania programu terapii mającej służyć wsparciu rozwoju dziecka, z uwzględnieniem deficytów oraz potencjału rozwojowego w poszczególnych sferach rozwojowych – takich jak naśladowanie, mowa i komunikacja, czynności poznawcze, motoryka mała i duża, zabawa. Pisemną opinię oraz wnioski z badania są przekazujemy rodzicom na osobnym spotkaniu, odbywającym się pod nieobecność dziecka.

Profil Psychoedukacyjny PEP-R
Diagnozę funkcjonalną wykonujemy w oparciu o badanie dziecka Profilem Psychoedukacyjnym PEP-R stworzonym przez E. Schoplera. Test ten nie jest testem inteligencji, pozwala natomiast określić aktualne umiejętności dziecka w zakresie siedmiu sfer rozwojowych: naśladowania, percepcji, motoryki dużej i małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, czynności poznawczych oraz w zakresie mowy i komunikowania się. Badanie pozwala także wyznaczyć sferę potencjalnych możliwości dziecka do nabywania nowych umiejętności. Profil Psychoedukacyjny składa się z dwóch skal głównych i szeregu podskal w każdej z nich. Podział taki pozwala z jednej strony wykreślić szczegółowy profil rozwoju dziecka, z drugiej natomiast pozwala zilustrować jak rozległe są zaburzenia w sferach kluczowych dla całościowych zaburzeń rozwoju.

Skala Rozwoju podzielona jest na siedem sfer, kluczowych dla rozwoju dziecka. Dzięki ocenie w poszczególnych sferach uzyskujemy informacje o specyficznych właściwościach rozwoju danego dziecka.
 1. Naśladowanie - składa się z zadań obejmujących umiejętności naśladowania.
 2. Percepcja - składa się z zadań służących ocenie percepcji wzrokowej i słuchowej, które stanowią podstawę uczenia się.
 3. Motoryka mała - złożona z zadań sprawdzających dojrzałość funkcji dłoni, koniecznych do osiągnięcia samodzielności.
 4. Motoryka duża - złożona z zadań obejmujących umiejętności ruchowe.
 5. Koordynacja wzrokowo - ruchowa - składa się z zadań, których opanowanie jest niezbędne dla skutecznego opanowywania umiejętności szkolnych.
 6. Czynności poznawcze - skala bada funkcje umysłowe dziecka, sprawdza jak radzi sobie z rozwiązywaniem problemów o różnym nasileniu trudności.
 7. Komunikacja, mowa czynna - powiązana ze skalą Czynności poznawczych sprawdza umiejętności mówienia i komunikacji na różnych poziomach, oraz podstawowe umiejętności związane z nauką czytania.
Skala Zachowań ma na celu rozpoznanie nietypowych dla wzorca rozwojowego zachowań. Podzielona jest na cztery części:
 1. Nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne
 2. Zabawa i zainteresowanie przedmiotami
 3. Reakcje na bodźce
 4. Mowa


Diagnoza SI
Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej obejmuje 3 jednogodzinne spotkania. Celem diagnozy jest ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej. Dwa pierwsze spotkania, w których uczestniczą dziecko i jego rodzice; przeznaczone są na:
- Wywiad z rodzicami dziecka
- Przeprowadzenie wybranych prób Obserwacji Klinicznej
- Obserwację zachowania dziecka podczas proponowanych aktywności terapeutycznych
- Wykonanie Testów Południowo Kalifornijskich SI (większość testów przeznaczona jest dla dzieci powyżej 4 roku życia)

 Wybrane próby kliniczne oraz zadania są dostosowane do wieku i możliwości dziecka. Trzecie spotkanie dotyczy omówienia wyników badań oraz zaleceń do terapii dziecka, uczestniczą w nim tylko rodzice dziecka.Diagnoza logopedyczna
(w budowie)